ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಕರಣ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಪಾಸಣೆ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೇಪನ ರೇಖೆಗಳು, ಬೆಸುಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಹಾರುವ ಸೂಜಿ ಯಂತ್ರಗಳು, ಲೇಪನ ಅಡ್ಡ ದಪ್ಪದ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವೆ.